Dalton Trans

----------------------------------------------------------------------------------------------
2020-06-28


Zhiqiang Guo,  Tengfei Pang, Yakong Wang, Yongbin Zhang and Xuehong Wei. Alkali-metal organomagnesiate complexes as catalysts for highly chemoselective crossedTishchenko reactions. Dalton Trans., 2020,49, 6418-6424.

魏学红2.jpg