Chem. Comm.

----------------------------------------------------------------------------------------------
2020-06-30


Ying-Chun He*, Yan-Mei Yan, Hong-Bo Tong, Zhen-Xin Ren, Jun-hong Wang, Yong-Bin Zhang, Jian-bin Chao and Men-Liang Wang*. Benzenebistriazole-strapped calix[4]pyrrole: a neutral anion receptor with CH and NH donor groups that exhibits high sulfate binding affinity and selectivity in aqueous solution. Chem. Comm., 2020, 56, 9364-9367.

何迎春3.jpg