Journal of Catalysis

----------------------------------------------------------------------------------------------
2020-06-28


Hongxia Zhang*, Zhewei Zhang, Na Li, Wenjun Yan, Zhenping Zhu*, Cu2O@C core/shell nanoparticle as an electrocatalyst for oxygen evolution reaction, Journal of Catalysis, 2017, 352, 239-245.

image.png